A- A A+

เมนู

g3

1 สิงหาคม 2561

   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในการเปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคอีสาน) จัดเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี่ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา และดร.อธิปไตยโพแตง ได้กล่าวทักทายและให้โอวาท นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายณัฐคม จิตติรัตน์

เป็นวิทยากรในการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ “ภาวะผู้นำ” และนายฉัตรชัย เชื้อรามัญ วิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดอบรมแกนนำอาชีวะ รุ่นที่ 2 เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ และพัฒนาให้เป็นสุภาพชน คนอาชีวะ จะเน้นการส่งเสริม "ทักษะ 3 ว " คือวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยาลัยอาชีวะ 3 วิทยาลัย จำนวน 66 คน เป็นร่วมมือระหว่างภาคี คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา สภาเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์ การอบรมในวันแรก เป็นเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาพัฒนาผู้นำ พัฒนาการทำงานเป็นทีม การวางแผน การหาวิธี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ปัญหา ผ่านเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขยายผลการทำเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ไปยังสังคมภายนอก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: