A- A A+

เมนู

261018 01

 

                           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมให้ความเห็น แนวทางการสังเคราะห์ชุดองค์ความรู้องค์กรเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาคุณธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชน ณ พนาศรม รีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม

การประชุมครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และด้านเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาชุดความรู้ จาก 20 กรณีศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ คลอบคลุมแนวทางส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่นี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าว จะนำไปพัฒนาชุดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรภาคเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาสามารถใช้งานได้จริง ในด้านการส่งเสริมภาคเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาให้มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตอาสาและรับผิดชอบสังคม

 

 

แหล่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา : พัลลภา /งานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม