A- A A+

เมนู


S 41402531 

 

          วันที่ 18 ม.ค.2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริม คุณธรรมในองค์กร” รุ่นที่ 2 (กระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนดี เพื่อรากฐาน ที่มั่นคงขององค์กร) ซึ่งศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้ โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม สนับสนุนโดย สสส. ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

                   ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมนั้น วิธีที่เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาได้เรียนรู้ คือ การซึมซับจากแบบอย่างของพ่อแม่ ครอบครัว นั่นคือ ทุนชีวิต พร้อมกับ กล่าวขอบคุณภาคีความร่วมมือในความตั้งใจดี และชื่นชมองค์กรที่มา ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมความดี ซึ่งนอกจากการมีสัมมาชีพ ที่ดีแล้ว ยังตั้งใจพัฒนาจิตสำนึกดี มีความรักให้กับคนรอบข้าง คุณธรรม เป็นพฤติกรรมดี ซึ่งความดีที่เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาทุกคนทำนั้น ส่งผลต่อตัวเอง ส่งผลต่อโคร โมโซม และท้ายที่สุดส่งผลต่อคนรอบตัว เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งความดี ที่ว่านี้เป็นความแตกต่างที่ทำให้มนุษย์เหนือกว่าหุ่นยนต์ได้ การทำความดี ต้องทำจนเป็นกิจวัตรประจำวัน และมีเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาจนเกิดเป็นพลัง และสุดท้าย ต้องเรียนรู้จนซึมซับ และวัดความสำเร็จได้ตอนที่เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเจอวิกฤต เจอความ ทุกข์ยาก ถ้าเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลามีทุนชีวิตดีก็จะเห็นพฤติกรรมคุณธรรมยังคงอยู่ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงบทบาทของศูนย์คุณธรรม ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้คนในสังคมร่วมกันทำความดี ตามที่คณะ กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมกับชักชวนภาคีเครือข่ายทุกท่าน ร่วมกันเป็นคนต้นแบบ เรียนรู้ที่จะจับถูก คือ หัดชื่นชมผู้อื่น แทนการจับผิด โดยทิศทางของศูนย์คุณธรรม ให้ความสำคัญกับภาคเอกชน และเชิญชวน ทุกท่านมาช่วยกันสร้างแรงกระเพื่อมไปยังภาคส่วนอื่นๆ ที่เป็นสภาพ แวดล้อมในสังคม เพื่อนำผลการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวชี้วัดความดี (พฤติกรรมดี) ในสังคม การทำความดีที่ส่งผลออกมาในเชิงพฤติกรรม จึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ศูนย์คุณธรรม เป็นผู้เอื้อให้เกิดบรรยากาศ การส่งเสริมให้สังคมเป็นสังคมคุณธรรม

cr: เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาโดย คุณสุขุมาล มลิวัลย์

 


เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาโดย : คุณสุขุมาล มลิวัลย์
เรียบเรียง : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
ถ่ายภาพ : พัลภา ฉัตรทอง