A- A A+

เมนู

004 

 

          วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักการพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม” ให้กัเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโล ยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 40 คน โดยมี พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ประเภทของคุณธรรม (พฤติกรรมดี) สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะความดี ปกติ และความชั่วได้ รวมถึงเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในวันถัดไป ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติสาธิตวิธีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ให้กัเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา้องๆ นักเรียน เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาวัดเจ้ามูล จำนวน 80 คน. การอบรมครั้งนี้ จัดเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

 


เขียนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม