A- A A+

เมนู

001 

 

     วันที่ 6 ก.พ. 62 ศูนย์คุณธรรม โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม” มีพลเอกศรุต นาควัชระ กรรม การผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย สร้างความรู้ เสริมความเข้าใจในเรื่องการคิด วิเคราะห์ แยกแยะผิด ชอบ ชั่ว ดี ให้กับ นักศึกษาอาชีวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จำนวน 40 คน ระหว่าง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยจรัสพิชากร จังหวัดนครศรี ธรรมราช

     หลักสูตรนี้ แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในส่วนของทฤษฎี เน้นให้นักศึกษาคิดเป็น แยกแยะได้ วิเคราะห์พฤติกรรมผิด ชอบ ชั่ว ดี ได้ด้วยตัวเอง โดย พลเอกศรุด ย้ำว่า “การทำความดี ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ ให้ดูที่เจตนา ไม่ใช่การกระทำ” ด้านการปฏิบัติ (workshop) ให้นักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ ฝึกสอนน้องๆ นักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยนำ “ศรุตโมเดล” ไปสร้างสรรค์เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา “ผิด ชอบ ชั่ว ดี” ให้กับ นักเรียน เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาสตรีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาทักษะ “เด็กอาชีวะมีดี” สร้างแกนนำ “เด็กอาชีวะมีดี” เสริมศักยภาพแรงงานสายอาชีพ สร้างสังคมคุณธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั่วประเทศ

 


เขียนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา :  นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม