A- A A+

เมนู

60599 

 

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการ ฮีโร่ต้านโกง ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลามิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง จังหวัดตรัง
        ทีมงานเข้าพบ นายสุพร ศรสงวนสกุล ผู้อำนวยการเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลามิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง เพื่อสัมภาษณ์รายการฮีโร่ต้านโกง ตอน “ เด็กรุ่นใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต ” โดยทางเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลามีการสร้างโครงการต่าง ๆ ที่เป็นส่งเสริมคุณธรรม ให้เด็กไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งการริเริ่มกระบวนการสร้างโครงการคุณธรรม เช่น “ การไม่ลอกการเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา,การส่งการเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาตรงเวลา และการสร้างวินัยในการรับประทานอาหาร ” รวมทั้งการสร้างศูนย์เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาชีววิถี พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ และการสร้างเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ลดพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาข้างต้นถือเป็นการเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชนมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์และเป็นคนดีของสังคม


เขียนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา :  นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม