A- A A+

เมนู

002 

 

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าพบ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด หารือแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมกระบี่ ชั้น 25 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

       รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวแนะนำบทบาท และทิศทางของศูนย์คุณธรรม ที่มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยเน้นย้ำ หัวใจหลักของการทำองค์กรคุณธรรม ต้องเริ่มต้นจากตนเอง แล้วจึงขยายผลสู่องค์กร ผ่านกระบวนการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ซึ่งการทำองค์กรคุณธรรมนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการ “เสริมพลังบวก ฝึกจับถูกมากกว่าจับผิด” สมาชิกในองค์กรมีความสุขในการทำงาน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมองเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้น ต้องมองว่าคุณธรรม คือ เรื่องของ “พฤติกรรม” ถ้าพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น พฤติกรรมดี ก็จะทำให้ครอบครัว สังคม และชุมชน เกิดความสงบสุข

       ด้านคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ กล่าวถึงแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน ประหยัด ขยันขันแข็ง มานะบากบั่น และต้องซื่อสัตย์ พร้อมยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “การทำเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา นอกจากต้องคำนึงถึงเรื่องผลประกอบการแล้ว ในเรื่องของจรรยาบรรณกับศีลธรรม ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไป ไม่อาจละเลยได้” โดยจะมอเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาโยบายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับและนำไปประสานงานเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป.


เขียนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายปรัชญา กาญจนสอาด / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม