A- A A+

เมนู

S 19193890 

 

       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการ "ฮีโร่ต้านโกง " ตอน "เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาโนนไชยงาม" ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ ชุมชนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาโนนไชยงาม ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

       โดยเข้าพบและสัมภาษณ์ นายบุญหนา บัวศรี ผู้ใหญ่เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ถึงการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น ธนาคารโค ธนาคารข้าว โรงกรองน้ำของชุมชน รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ คือการเลี้ยงกบ ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ลดหนี้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มากเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา
เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาโนนไชยงาม เป็นหนึ่งในหมู่เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาที่ดำเนินเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาพัฒนาหมู่เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา โดยยึดมั่นในหลักการพึ่งพาตนเอง ความเห็นพ้องต้องกัน ด้วยการประชุมประจำเดือนของหมู่เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา เป็นรูปธรรมของชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ที่เข้าร่วมขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ในปีที่ผ่านมา


เขียนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา : : นางสาวสาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม