A- A A+

เมนู

01

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม พร้อมชี้แจงบทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรมในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน

โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักคำสอยของศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมผ่านกลไกประชารัฐของรัฐบาล เพื่อสร้างพลังการทำดีทุกภาคส่วนของสังคมไทย

          ศูนย์คุณธรรม ได้ทำการศึกษาเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาแนวโน้มสถานการณ์คุณธรรมที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน พบว่า ประเด็นปัญหาหลักเรื่องคุณธรรมของสังคมไทย คือ การขาดความซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ภาคเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลายังขาดความรับผิดต่อผู้บริโภค ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้นำศาสนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม สถาบันการศึกษามุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม ขับเคลื่อนงานมาตรฐานคุณธรรมร่วมกัเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาักวิชาการจากหลายภาคส่วนพัฒนาเกณฑ์ให้กับเครือข่าย ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มชุมชน และ กลุ่มเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา โดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานแต่ละกลุ่มตามบริบทของแต่ละเครือข่ายและมาจากความต้องการที่จะพัฒนาคน พัฒนาทุนมนุษย์ ยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานด้านคุณธรรมของเครือข่าย ทั้ง ๔ กลุ่ม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบสังคมร่วมกัน รวมถึงจัดทำและพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองซึ่งเป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์คุณธรรม ตามร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยให้มีการส่งเสริมให้กำลังใจเครือข่าย องค์กรที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สอดคล้องกับเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพคน พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ช่วยปลดล๊อคกับดักความไม่สมดุล กับดักความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมที่ทำให้เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาหยุดอยู่ที่กับดักรายได้ปานกลางมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้ ดั้งนั้น เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมที่เครือข่ายทั้ง ๔ กลุ่ม ร่วมกันพัฒนาตามบริบทขององค์กร ทั้ง ๔ กลุ่มดังกล่าว จะช่วยปลดล็อคกับดักรายได้ปานกลาง นำพาสังคมไทยขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาด้วยระบบมาตรฐานคุณธรรม เพิ่มขีดความสามารถคน ลดความเหลื่อมล้ำ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างธรรมาภิบาลในระบบราชการสู่ความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

 

02 03
   
04 05
   
06 07