A- A A+

เมนู

IMG 6882

      รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าศูนย์คุณธรรม สนับสนุนโครงการและนโยบายของนายกแพทยสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาฯ ที่จะเฟ้นหาแพทย์ ที่มีอุดมการณ์ และอยู่ในดวงใจของประชาชน โดยประชาชนเป็นผู้สะท้อนมาตามพื้นที่แต่ละแห่ง แต่ละจังหวัด

โครงการนี้จึงเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับแพทย์ที่กำลังปฏิบัติงาน อันที่จริง แพทย์ทุกคนกำลังทำงานด้วยความเสียสละ เกือบจะทั้งชีวิตที่ทุ่มเท ศูนย์คุณธรรมจึงขอชื่นชม เป็นพลังกาย พลังใจให้กับแพทย์ทุกท่าน แม้ว่าอาจจะยังไม่ได้รับการสะท้อนกลับจากประชาชน เพื่อเป็นหมอในดวงใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจต่อไป ส่วนตัวอยากให้โครงการนี้ของ แพทยสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาฯ จัดเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาสม่ำเสมอทุกปีเพื่อความทั่วถึง และหากเป็นไปได้ สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากเสียงประชาชน อยากให้ทีมลงพื้นที่เพื่อดูการปฏิบัติงาน ขออนุญาตเพื่อเก็บภาพแห่งความดี มาเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนวิชาชีพได้ทุกวิชาชีพ ภาระกิจศูนย์คุณธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนดี ได้รับการชื่นชมในทุกๆ วิชาชีพ เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลามีหน้าที่สร้างพลเมืองคุณธรรมในระดับชาติ ไปจนถึงระดับอาเซี่ยน ดังนั้น วิชาชีพแพทย์ จะเป็นวิชาชีพแรกๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำสม่ำเสมอทุกปี ผมเชื่อว่า เส้นทางชีวิตของแพทย์จนกลายเป็นแพทย์ที่ประชาชนไว้วางใจ เป็นแพทย์ในดวงใจประชาชน ย่อมมีหัวใจแห่งการให้และสำนึกแห่งความรับผิดชอบในชีวิตของผู้ป่วย แพทย์ในดวงใน ๗๗ จังหวัด จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งเสริมให้โครงการดีๆ ที่มีลักษณะเช่นนี้ ได้เกิดเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาตามมมา โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบที่แพทยสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาฯ ทำโครงการดีๆ และหวังว่าจะกระตุ้นให้สภาวิชาชีพอื่นๆ เกิดความงดงามเช่นนี้ ด้วยการฟังเสียงจากประชาชน เป็นพื้นที่แห่งการยกย่องคนดี ศูนย์คุณธรรมพร้อมที่จะสนับสนุนคนดีให้มีที่ยืนในสังคมต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า โครงการ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพ จริยธรรมของแพทย์ ส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาการ การศึกษา ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการแพทย์ไทย โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์สู่ระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมาแพทยสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาฯ ได้ดำเนินการเฟ้นหาแพทย์ดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลายโครงการ และโครงการ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด จะเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีศักยภาพของแพทย์ในแต่ละจังหวัดทั่วเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา

ด้าน นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นพันธกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของแพทยสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาฯ คือ การส่งเสริมสามัคคีธรรม และจรรยาบรรณแพทย์ของสมาชิก อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกวิชาชีพแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ความสำคัญในการวางรากฐาน พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งในการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการรักษาผู้ป่วย และยังสร้างการรับรู้ที่ดีต่อสังคม ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของแพทย์ เพื่อสร้างความศรัทธาให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาจากแพทย์ทุกคน แพทยสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาฯ ได้ทำโครงการดังกล่าวเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา เพื่อเฟ้นหาแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่รัก ไว้ใจง่าย และเชื่อมั่นในสายตาของประชาชนในจังหวัด โดยที่ประชาชน ๗๗ จังหวัด จะได้มีส่วนร่วมเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจในจังหวัดของตนผ่านสื่อต่างๆ ที่กำหนด และแพทย์ในดวงใจที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละจังหวัดจะได้รับการเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แพทย์ สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ “แพทย์ในดวงใจ” ผ่านโครงการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของแพทย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด” เพื่อให้คนดีได้รับการชื่นชมต่อไป

                    สำหรับประชาชนที่สนใจเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจ สามารถส่งไปรษณียบัตรไปที่โครงการ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด” เลขที่ ๒ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้นที่ ๔ ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ หรือเข้า Application Doctor in my Heart, Scan QR Code ฯลฯ ทั้งนี้เริ่มเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจประชาชนทั้ง ๗๗ จังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ.

เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและรณรงค์ทางสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๑๓

 

IMG 6841

IMG 6859

 

 

IMG 6873

IMG 6892