A- A A+

เมนู

สารบัญ

รายชื่อหน่วยงานองค์กรร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ ๘  (จำนวน ๗๘ องค์กร)

  รายชื่อองค์กรร่วมจัด หมายเหตุ
  หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  ระดับกรม  ระดับกอง  
๑.      กระทรวงวัฒนธรรม  
๒.      กระทรวงศึกษาธิการ  
๓.      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๔.      กระทรวงมหาดไทย  
๕.      กรมการศาสนา  
๖.      กรมอาเซียน  
๗.      กรมการพัฒนาชุมชน   
๘.      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๙.      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
๑๐.  สำนักงานจเรเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาแห่งชาติ  
๑๑.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑๒.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
๑๓.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๑๔.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
๑๕.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
๑๖.  สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  
๑๗.  สถาบันพระปกเกล้า  
๑๘.  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาแห่งชาติ  
๑๙.  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
๒๐.  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
๒๑.  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)  
๒๒.  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
๒๓.  สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒๔.  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ          
  หน่วยงานองค์กรอิสระ  
๒๕.  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
๒๖.  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
  หน่วยงานองค์การมหาชน  
๒๗.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
  หน่วยงานด้านการศึกษา  
๒๘.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
๒๙.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
๓๐.  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา   
๓๑.  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
๓๒.  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๓๓.  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล    
๓๔.  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
๓๕.  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา  
  หน่วยงานด้านศาสนา  
๓๖.  สำนักจุฬาราชมนตรี  
๓๗.  มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม  
๓๘.  มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา  
๓๙.  สมาคมยุวพุทธิกสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
๔๐.  สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา  
  หน่วยงานภาคประชาสังคม  
๔๑.  มูลนิธิสื่อสารความดี  
๔๒.  มูลนิธิเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาใสสะอาด  
๔๓.  มูลนิธิเพื่อคนไทย  
๔๔.  มูลนิธิหัวใจอาสา  
๔๕.  สภาองค์กรชุมชนตำบล  
๔๖.  สภาเด็กและเยาวชนแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา  
๔๗.  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ    
๔๘.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร  
๔๙.  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
๕๐.  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา)  
๕๑.  มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา  
๕๒.  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  
๕๓.  มูลนิธิสยามกัมมาจล  
๕๔.  เครือข่ายความสุขชุมชน  
๕๕.  เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
๕๖.  สมาคมสยามอารยะ  
  องค์กรด้านสื่อมวลชน  
๕๗.  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
๕๘.  สมาคมนักเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาวิทยุและโทรทัศน์ไทย  
๕๙.  สภาวิชาชีพเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาวิทยุและโทรทัศน์ไทย  
๖๐.  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  
๖๑.  สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สวพ.FM91  
  ภาคเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา / เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเพื่อสังคม  
๖๒.  หอการค้าไทย  
๖๓.  สภาเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาท่องเที่ยวแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา  
๖๔.  สภาเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา  
๖๕.  เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ปตท. จำกัด (มหาชน)  
๖๖.  เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด  
๖๗.  เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาแบล็คแคนยอน (เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา) จำกัด  
๖๘.  กองทุนเวลาเพื่อสังคม  
๖๙.  เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาบางสะพานสัมพันธ์ จำกัด  
๗๐.  เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาโอเพ่นดรีม จำกัด  
๗๑.  เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาสุจริตไทย จำกัด  
  จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม  
๗๒.  จังหวัดพัทลุง  
๗๓.  จังหวัดบุรีรัมย์  
๗๔.  จังหวัดพิจิตร  
๗๕.  จังหวัดราชบุรี  
๗๖.  จังหวัดร้อยเอ็ด  
๗๗.  จังหวัดศรีสะเกษ   
  หน่วยงานท้องถิ่น  
๗๘.  กรุงเทพมหานคร